Зошто ни се потребни физички, ментални и емоционални вежби

И покрај тоа што сè уште разговараме за тоа каква ќе биде иднината на домашната канцеларија, многу вработени продолжуваат да го поминуваат времето во канцеларија со колегите. Канцелариите или облиците на работна организација кои се дизајнирани за линеарни процеси (редови од поединечни маси, индивидуални канцеларии, сали за состаноци) не поддржуваат тимови кои се ориентирани кон деловни процеси или пак кон неформални, спонтани собири. На тимовите им требаат флексибилни промени на држењето на телото и агилно работење, за да можат да ги совладаат барањата на секојдневната работа. Слично на тоа, компаниите треба да обезбедат повеќе простор и ресурси, за создавање на тимски и заеднички простории, кои овозможуваат успешна и продуктивна работа, како и експериментална тимска работа.

Флексибилен и приспособлив

Затоа, собите мора лесно да се конфигурираат (мебел на тркалца, преградни ѕидови итн.) за луѓето да имаат можност да ги користат согласно ситуацијата. Студијата на Универзитетот за применети науки во Розенхајм, на тема световите за учење од иднината, покажа дека просторните концепти имаат директно влијание врз перформансите, во учењето на студентите. Дали учениците се чувствуваат удобно, дали се мотивирани и дали можат да се сконцентрираат, пред се зависи од големината, осветлувањето, акустиката и атмосферата во училницата.

Флексибилноста треба да се научи. Трендот се движи кон агилно работење и интерактивно учење. За тимската работа, која ќе биде поддржана со флексибилен мебел и медиумска технологија. На овој начин, од иновативните концепти за соби, можат да произлезат нови концепти . Во претежно мобилни позиции, како стоење на пример, студентите од студијата многу почесто постигнувале позитивни резултати и добивале нови идеи, отколку кога седеле. Ако распоредот на просторијата бил прилагоден на задачата, со подобрувањето на процесот на донесување на одлуки, се подобрувале и начинот на учење и групната работа. Работејќи со различни промени на држењето на телото, додека стоите, креативноста и точноста при донесувањето на одлуки, исто така, може значително да се зголемат.

Оптималната работна средина ги исполнува горенаведените барања без да ги занемари потребите на поединецот.