Постои сериозна загриженост за влијанијата врз планетата кои се наоколу веќе подолг период. До доцниот 18-ти век, како што светот се прилагодувал на индустриската револуција, еден англиски свештеник го ставил ова прашање во мала книга и му го дал името англиски јазик. Есејот “Принципите на населението” од Томас Малтус беше објавена во 1798 и влијаеше на размислувањето на првите светски економисти, како и на Чарлс Дарвин и ја принуди британската влада да прави редовен попис на населението и да го обликува неговото планирање.

Централниот парадокс поставен во книгата, вели дека кога населението се зголемува геометриски(преку размножување), а производството на храна расте аритметички(со додавање), крајниот резултат може да биде единствено намалени плати, зголемени цени и потоа и глад. Зборот Malthusian влегол во речникот за да го опише овој парадокс.

Она што ни е познато е дека Малтус ја игнорирал третата варијабла во неговото размислување. Тој ги превидел човечката генијалност и нејзиното влијание, и претпоставил дека иднината ќе биде продолжение на сегашноста, а не сосема нов пат. Над двестотини години подоцна, ние повеќе се грижиме за дебелината и храната која се фрла отколку за тоа што ќе јадеме.

Нова равенка

Слична дебата може да се препознае и во начинот на кој пазарот за комерцијална сопственост одговара на променетите потреби на организациите. Во минатото, беше возможно директно да го поврзеш бројот на вработени луѓе, со количината и видот на просторот кои организацијата треба да ги обезбеди во канцеларијата. И двете се зголемуваат паралелно, аритметички. Ова линеарно размислување е кодифицирано како продолжение на водичот на Британскиот совет за канцеларии и Кралскиот институт за овластени геодети.

Во неодамнешното дело на Ричард Каунтце, извршниот директор на Британскиот совет за канцеларии, објавено во весникот на архитектите, просечниот простор наменет за работникот на британската канцеларија, е околу 9,6 м2 по човек, кој господинот Каунтце го споредува со просторот кој им е даден на нивните дански колеги.

Сепак, според теоријата на Малтус, равенката сега е комплицирана со други варијабли, не само со промената на начините на кои го гледаме канцеларискиот простор, и мислењето за просториите и времето на работа. Сегашноста и иднината на канцеларијата пристигнаа по нови патишта, наместо по оние претходно познати.

Последните неколку години се забележаа многу длабоки промени, во начинот на кој организациите ги дизајнираат и менаџираат нивните канцеларии и релативно едноставната равенка за ефикасноста на просторот е заменета со нешто пософистицирано. Еднаш, канцеларискиот дизајн и менаџмент се фокусираше на тејлористичкиот ( по мерка ) начин на разместување, ефикасност на просторот и потребата да се изрази хиерархијата низ големината на посветените работни станици и сопствениците на приватните соби. Закупот беше голем, времето и местото беа релативно фиксни. Сега е дефинирано со принципите на демократскиот дизајн со простор кој го делат луѓе од различни дисциплини, како што е случајот со новата Зедус паметна канцеларија. Во исто време, пазарот за недвижности е преобликуван од силите на заедничкото работење.

Таквите промени не се само еволуција, туку и создавање на нови форми на работно место. Иднината на канцеларијата ќе биде обликувана од нови сили, нови технологии и нови идеи.

Паметна технологија. Паметни канцеларии.

Ништо од ова не значи, дека традиционалните канцеларии на главното седиште ќе исчезнат. Всушност, може да се каже дека нивното значење всушност се зголемува. Водечките светски креативни и технолошки компании се посветени на новите канцеларии во невиден размер, како начин да се доведат луѓето заедно, за да имаат подобри идеи и да развијат посилни врски меѓу себе и со нивниот претпоставен.

Она што е интересно е дека формата која овие згради ја добиваат, го позајмува не само јазикот и другите форми на згради, туку и нивните естетски и функционални карактеристики, со цел да создадат ново искуство за луѓето кои таму живеат. Специфичните простории за различни видови на работа и различни организациски структури и линии на комуникација, стануваат достапни по барање, како просториите за јадење, пиење, социјализација и релаксација.

Вградената паметна технологија им овозможува на луѓето да видат кои слободни простории најмногу им излегуваат во пресрет на нивните потреби и кои и дават повратни информации на организацијата, за да може да го прилагоди работното место поблиску до потребите на нејзините корисници.

Ова приближување на дигиталното и психичкото работно место е тема на последната дебата на Sedus Insight “To Efficiency and Beyond”, кое ги разгледува импликациите за канцелариски дизајн и за начинот на кој живееме и управуваме со канцелариите во овој дел од 21-от век.