СТАРИТЕ НАВИКИ НЕ ОТВАРААТ НОВИ ВРАТИ

СТАРИТЕ НАВИКИ НЕ ОТВАРААТ НОВИ ВРАТИ

Работното место во канцелариите, треба да подржи креативност, продуктивност, соработка а на крајот и благосотојба на вработениот.
Не постојат  воопштени  решениа за овие потреби како на вработените така и на компанискиот менаџмент.
Секое решение треба да биде скроено по мерка на секоја посебна организација, департмент или компанија, во зависност од нивните таргети и цели.

Да би се достигнала перфекција во уредувањето на канцелариите неопходно е да се направат анализи како на технологиите така и на физичкото окружување кои ја подржуваат организацијата.
Се започнува, со тоа да менаџментот биде отворен за промени во начинот на работа и делување на компанијата и спроведување на нов прстап во функционирањето на сите луѓе.

Со воведувањето на нов дизајн во просторот вие воведувате и повеќе здравје во истиот, донесувате повеќе витамини за  умот и ставот на сите вработени.
Како на пример ако воведете жолта боја во салите за состаноцивие директно влијаете на повеќе комуникација на сите кои ја користат таа просторија.

Заклучок: Сакате повеќе од вашите вработени? Инвестирајте во дизајн на просторот, затоа што старите навики (клучеви) не отвараат нови врати!